Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése, adózása

2017.01.13.

Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése, adózása

Az egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése és annak az adóhatóság által történő nyilvántartásba vétele során alkalmazható ÖVTJ-kódok

A tevékenység végzésének feltételei, tevékenység bejelentése

Abban az esetben, ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatnak. A magánszemélyek az esetek többségében ezen tevékenységet nem egyéni vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként kívánják folytatni.

Az adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál a ’T101 számú nyomtatványon. 

A bejelentkezés során a magánszemélynek be kell jelentenie gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint. Ha pedig az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót, és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg az adózó számára.

A gyakorlatban azonban sok esetben nehézséget okoz annak meghatározása az adózók számára, hogy a bejelentkezés során az adatlap kitöltésekor melyik ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben.

A Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatás fogalmának meghatározásakor visszautal a Kertv. értelmező rendelkezéseire, mely szerint szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül (tehát a magánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható), ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

A magánszemély szolgáltatóknak az 552006 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük ’T101 számú adatlap A01 lapjának 7. rovatában.

(A TEÁOR’08 55.9 és az ÖVTJ’14 559001 kódok alá tartozó „Egyéb szálláshely-szolgáltatás” nem foglalja magában az üdülési célú tartózkodást, és ezért a turisztikai célú hasznosítással összefüggő tevékenységek ezen kódok alá nem sorolhatók be.)

Pénztárgép kötelezettség

Az 55.20 pénztárgép köteles tevékenység. A pénztárgép használat kiváltható, ha mindenről számlát adnak. Nyugta nem elég!

Majd pedig ügyfélkapun keresztül havonta le kell jelenteni a számlákat. 2017 január 1.-től már nem kell a kiváltás tényét lejelenteni az adóhatóságnak. 

Az adózó – a PTGSZLAH adatlap kitöltésével – a pénztárgép köteles tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák adatait elektronikus úton a számla kibocsátásának kelte szerint naponkénti bontásban, havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak. Az adatlapon fel kell tüntetni a számla keltét, sorszámát, a vevő nevét, címét, az ellenérték adót is tartalmazó összeget, adómentesség esetén pedig az ellenérték összegét.

Fizetővendéglátás adózása

1. Önálló tevékenység adózása tételes költségelszámolással

Ebben az esetben minden felmerült költséget számlával kell igazolni. Az adóalpot (=bevétel-költség) 15%-os SZJA és 1 millió forint felet 14%-os EHO terheli.

2. Önálló tevékenység adózása 10%-os költséghányad alkalmazásával

Ez esetben az adóalap a bevétel 90%-a lesz. Ezt terheli a 15%-os SZJA és 1 millió forint felet 14%-os EHO.

3. Tételes átalányadózás

A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére - az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint - az e tevékenységéből származó bevételére tételes átalányadózást választhat, feltéve, hogy e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy - nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - lakásban vagy üdülőben folytatja.

Tételes átalányadózás esetén a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi bizonylatot az e törvényben foglalt szabályok szerint kell megőrizni. A tételes átalányadózás választása a magánszemélyt nem mentesíti az őt más jogszabály előírása szerint terhelő kötelezettségek (így különösen a számlaadási és a nyugtaadási kötelezettség) teljesítése alól.

A tételes átalányadó évi összege szobánként 38.400 forint. A tételes átalányadót egyenlő részletekben, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint – a tevékenység megszüntetése esetén a megszüntetés negyedévét követő 15 napon belül – kell megfizetni.

Ha a magánszemély a tételes átalányadózást jogszerűen választotta, de a választást követően bekövetkezett változás miatt már nem felel meg a választás bármely feltételének, akkor a fizetővendéglátó tevékenysége révén a változás bekövetkezésének negyedévének első napjától kezdődően megszerzett bevételének adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ilyenkor a magánszemély a (4) bekezdés szerinti összegnek az adóév megelőző negyedévére (negyedéveire) jutó arányos részét fizeti meg tételes átalányadóként.

Ha a magánszemély a tételes átalányadózást nem választhatta volna jogszerűen, akkor a fizetővendéglátó tevékenysége révén az adóévben megszerzett bevételének adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ha a magánszemély fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette, a megszüntetést követően e tevékenységére tekintettel érkező bevételét és felmerülő költségét a megszüntetés időpontját megelőzően megszerzett bevételnek, illetve felmerült költségnek kell tekinteni.

Valamint tételes átalányadó választása esetén egészségügyi hozzájárulást kell fizetni (EHO), mely a tételes átalányadó 20%-a.

(További információ a bejelentési folyamatról és engedélyekről:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/egyeb_szallashely_uzemeltetese.html

Adózás szempontjából az alábbi törvényeket kell figyelembe venni:

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

- 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról)

vissza